Latvijas Akvāristu klubs - LAK Statūti - Kluba informācija - Ziņas

 
  Izvērstā meklēšana

Kluba informācija : LAK Statūti
Iesūtījis Haxiz Datums 6.1.2007 8:30:00 (15493 lasīts)

LAK Statūtu teksts

1. Biedrības nosaukums.
Biedrības nosaukums ir "Latvijas Akvāristu Klubs" (turpmāk tekstā - Biedrība).
2. Biedrības mērķis.
2.1. Biedrības darbības pamatmērķis ir popularizēt akvāriju kultūru sabiedrībā, kā arī saglabāt un saudzēt dabu un apkārtējo vidi, sniegt konsultācijas akvāriju īpašniekiem un visiem interesentiem.
2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
a) veicināt brīvu informācijas apmaiņu starp biedrības biedriem;
b) veicināt akvāriju, to floras un faunas izplatīšanu;
c) veicināt humānu attieksmi pret dabu, panākt humānu un atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem zooveikalos, izstādēs u.c;
d) informēt biedrības biedrus par jaunumiem un notikumiem, kas saistās ar attiecīgo nozari;
e) piedalīties tematiskās izstādēs un informatīvajos pasākumos;
f) sadarboties ar specializētajiem veikaliem, zoopreču tirgotājiem un privātpersonām;
g) izplatīt informāciju par akvārijiem, to uzturēšanu un izveidošanu;
h) veicināt sadarbību ar citu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties to rīkotajos pasākumos;
i) organizēt biedru un citu interesentu atpūtas pasākumus;
j) izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;
k) veikt citu publisko darbību.

2.3. Metodes, ar kurām biedrība nodrošina savu darbību:
a) reklāmas, saietu, izstāžu, aktīvas atpūtas un citu pasākumu organizēšana;
b) sabiedrības uzmanības piesaistīšana organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanai;
c) biedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes radīšana;
d) aktīvāko biedru apbalvošana ar prēmijām un balvām;
e) uzņēmējdarbības un cita veida saimnieciskās darbības veikšana saskaņā ar likumu "Par biedrībām un nodibinājumiem".
f) biedrības atribūtikas un simbolikas izgatavošana un izplatīšana.
3. Biedrības darbības termiņš.
Biedrība ir nodibināta uz neierobežotu laiku. Juridiskās personas tiesības biedrība iegūst ar tās reģistrācijas brīdi LR Biedrību reģistrā un attiecīgi zaudē juridiskās personas tiesības ar tās izslēgšanu no šī reģistra.


4. Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi.
4.1. Par biedrības biedru var kļūt juridiskā vai fiziskā persona, kura ir ieinteresēta biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta biedrības darbību neatkarīgi no tā, vai tai pieder vai nepieder akvāriji, dīķi vai citi saimnieciski objekti līdzīgā nozarē. Par biedrības biedru var kļūt persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.
4.2. Biedrības dibinātāji pēc dibināšanas pabeigšanas un biedrības reģistrācijas Biedrību reģistrā, kļūst par Biedrības biedriem.
4.3. Biedrības biedri tiek uzņemti statūtos noteiktajā kārtībā. Personai, kura vēlas iestāties Biedrībā, ir jāiesniedz Valdes apstiprinātas formas rakstisks iesniegums, adresēts Valdei - par uzņemšanu biedrībā. Potenciālajam biedra kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks - 3 (trīs) mēneši.
4.4. Biedrības biedri maksā gada biedra maksu Valdes noteiktajā apmērā. Gada biedra naudas nomaksu var veikt vairākās daļās.
4.5. Par iestāšanās maksas un biedru maksas apjomiem lēmumu pieņem Valde un apstiprina kopsapulce.
4.6. Nesamaksāto iestāšanos naudu vai biedru naudu nevar piedzīt tiesas ceļā.
4.7. Biedrības biedri ir:
a) personas, kuras dibinājušas biedrību;
b) personas, kuras iestājušās biedrībā pēc tās dibināšanas.
c) goda biedri.
4.8. Ja par Biedrības biedriem kļūst juridiskās personas, tad biedra tiesības un pienākumus īsteno juridiskās personas likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis.
4.9. Biedrības biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no biedrības, par to rakstveidā paziņojot biedrības valdei. Izstājoties biedru nauda netiek atmaksāta, bet tiek atgriestas ieguldītās mantiskās vērtības un īpašums, ja nepastāv citāda rakstiska vienošanās
4.10. Piederība biedrībai var tikt pārtraukta, arī izslēdzot biedru no biedrības. Izslēgt no biedrības var biedru, kura rīcība ir pretrunā ar biedrības mērķiem, statūtu prasībām un ētikas principiem. Lēmumu par izslēgšanu no biedrības pieņem Kopsapulce (biedru sapulce).
4.11. Biedrības valde piecu dienu laikā rakstveidā paziņo biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma pamatojumu.
4.12. Biedrībā tiek izveidots biedrības biedru reģistrs, kuru sastāda Valdes nozīmēta persona. Tajā tiek fiksētas biedrības biedru iemaksas un cita nepieciešamā informācija.

5. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedrs savas kompetences ietvaros ir tiesīgs:
a) piedalīties biedrības pārvaldē;
b) iepazīties ar visiem biedrības pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par biedrības darbību;
c) piedalīties biedrības pārvaldes institūciju vēlēšanās, kā arī tikt ievēlēts tajās saskaņā ar biedrības statūtu noteikumiem;
d) iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus biedrības pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata.
5.2. Biedrības biedriem, neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo biedrību vai kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, kā arī neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir fiziskas vai juridiskas personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja tiem noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās maksa.
5.3. Biedrības biedru pienākums ir:
a) aktīvi piedalīties biedrības darbā, veicināt biedrības uzdevumu īstenošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu;
b) ievērot biedrības statūtus un pildīt biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;
c) propagandēt biedrības mērķus, aizstāvēt tās godu un cieņu;
d) savlaicīgi kārtot valdes noteiktos maksājumus noteiktajā apmērā un kārtībā;
e) apmeklēt biedrības biedru kopsapulces;
f) saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums biedrības interesēm.

6. Biedrības teritoriālās struktūrvienības.
6.1. Biedrība, pamatojoties uz Kopsapulces lēmumu, ir tiesīga izveidot savas teritoriālās struktūrvienības. Teritoriālo struktūrvienību tiesiskās, saimnieciskās un finansiālās attiecības ar biedrību tiek regulētas kārtībā, ko nosaka biedrības Kopsapulce. Teritoriālo struktūrvienību var izveidot, ja tajā apvienojas ne mazāk kā 3 (trīs) cilvēki, un tai jādarbojas saskaņā ar biedrības statūtos noteiktajiem pamatmērķiem un jāievēro Latvijas Republikas likumdošana.
6.2. Par teritoriālo struktūrvienību pilnā mērā atbild biedrība, ja likumdošana neparedz sevišķus izņēmuma gadījumus.
6.3. Par biedrības teritoriālās struktūrvienības izveidošanu Valde divu nedēļu laikā paziņo attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram un attiecīgai pašvaldībai.
6.4. Biedrības teritoriālajām struktūrvienībām nav juridiskās personas statusa.
6.5. Biedrības Kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par teritoriālās struktūrvienības likvidāciju. Ja teritoriālā struktūrvienība tiek likvidēta vai tā atdalās no biedrības, tā zaudē iepriekšējo nosaukumu, bet tās rīcībā esošo īpašumu un finansu līdzekļus pārņem biedrība.
7. Biedru sapulce, tās sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība.
7.1. Augstākā biedrības pārvaldes institūcija ir biedrības biedru sapulce (turpmāk - Kopsapulce), ko sasauc valde ne retāk kā vienu (1) reizi gadā.
7.2. Biedrības biedru kopsapulce obligāti tiek sasaukta vienu reizi gadā līdz 31. martam.
7.3. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību biedrības biedriem ne vēlāk kā 30 dienas pirms kopsapulces paziņo biedrības Priekšsēdētājs, nosūtot katram biedram rakstisku aicinājumu.
7.4. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedrības biedru vai to pilnvaroto pārstāvju. Ja izrādās, ka kopsapulce nav lemttiesīga, trīs nedēļu laikā tiek nekavējoties izsludināta atkārtota kopsapulce ar to pašu dienas kārtību, kas ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 biedri.
7.5. Ārkārtas kopsapulce sasaucama, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā (1/10) daļa biedrības biedru.
7.6. Biedru kopsapulces norisi vada biedrības Priekšsēdētājs vai, ārkārtas gadījumā, Viceprezidents.
7.7. Kopsapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojis vairāk kā puse no Kopsapulcē klātesošajiem biedrības biedriem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, biedrības darbības pārtraukšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to balso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.8. Biedrības biedram, balsojot kopsapulcē, ir tikai viena balss.
7.9. Kopsapulce:
a) lemj jautājumu par biedrības simbolikas apstiprināšanu vai izmainīšanu;
b) lemj jautājumus par biedrības Statūtu grozījumiem;
c) ievēl biedrības Priekšsēdētaju, Priekšsēdētāja vietnieku, Valdes locekļus un revīzijas institūciju, kā arī lemj jautājumus par viņu atcelšanu;
d) ir tiesīga atcelt Priekšsēdētāja un Valdes lēmumus, rīkojumus un citus aktus, ja tie ir pretrunā ar biedrības statūtiem;
e) izskata Valdes un revīzijas institūcijas atskaites un ziņojumus;
f) lemj par biedrības teritoriālo struktūrvienību izveidi, reorganizāciju vai likvidēšanu;
g) pieņem lēmumu par biedrības likvidāciju ,darbības izbeigšanu vai apturēšanu, reorganizāciju, apvienošanos, pievienošanos. Šajā jautājumā lēmumus Kopsapulce pieņem ar ne mazāk kā divām trešdaļām (2/3) biedrības kopsapulcē klātesošo biedru vai to pilnvaroto pārstāvju balsīm.
8. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības darbību vada Valde, kuras skaitlisko sastāvu veido Priekšsēdētājs, Priekšsēdētāja vietnieks un 3 (trīs) valdes locekļi, kurus ievēl Kopsapulce. Valde tiek ievēlēta uz vienu gadu ar tiesībām tikt ievēlētiem atkārtoti. Pirms šī termiņa izmaiņas Valdes sastāvā var veikt tikai ar Kopsapulces lēmumu.
8.2. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, izņemot gadījumus, kad tiek iegādāts nekustamais īpašums par summu, kas pārsniedz 10 000 latus.
8.3. Valdes sēdes notiek vismaz reizi sešos mēnešos, ja nav nepieciešams to darīt biežāk.
8.4. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem, to skaitā biedrības Priekšsēdētājs vai Viceprezidents. Lēmumu pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo skaita, atklāti balsojot. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir biedrības priekšsēdētāja balss.
8.5. Valde sanāk, ja to pieprasa vismaz viens valdes loceklis.
8.6. Valdes locekļi savas prombūtnes gadījumā var balsot rakstiski vai elektroniski.
8.7. Biedrības valde:
a) nodrošina Kopsapulces lēmumu izpildi;
b) Kopsapulces starplaikos lemj par biedrības darbības jautājumiem savas kompetences ietvaros;
c) sasauc kopsapulci;
d) realizē biedrības īpašuma pārvaldi un rīkojas ar to saskaņā ar Kopsapulces noteiktajiem pamatprincipiem;
e) slēdz līgumus un izdod pilnvaras;
f) dibinātāji lemj par biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru un samaksas kārtību, kā arī par atbrīvošanu no biedru naudas samaksas. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no biedru naudas un iestāšanās naudas samaksas biedrības biedriem par īpašiem nopelniem un ieguldījumu biedrības darbā. Lēmumi par biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru un samaksas kārtību ir apstiprināmi Kopsapulcē.
g) ierosina jautājumu par biedra izslēgšanu no biedrības.
8.8. Biedrības Priekšsēdētājs:
a) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biedrības intereses attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
b) rīkojas ar biedrības mantu, slēdz darījumus biedrības vārdā saskaņā ar Valdes un kopsapulces lēmumiem;
c) atver un slēdz norēķinu kontus bankās; atskaitās par naudas apriti kontā;
d) bez īpašas pilnvaras pārstāv biedrību, izdod pilnvaras, rīkojumus;
e) Valdes sastāvā koordinē biedrības biedru darbu;
f) lemj par biedrības finanšu līdzekļu izmantošanu;
g) pilda Kopsapulces un Valdes lēmumus;
h) izlemj pārējos ar biedrības darbību saistītos jautājumus, ja vien šo jautājumu risināšana nav Kopsapulces vai Valdes kompetencē;
i) sasauc un vada Valdes sēdes;
j) paraksta Valdes lēmumus;
k) organizē Valdes lēmumu izpildi;
l) veic biedrības operatīvo pārvaldi;
m) biedrības Priekšsēdētājam ir tiesības noraidīt valdes lēmumu. Noraidījums atceļams ar Kopsapulces lēmumu. Noraidījuma tiesības neattiecas uz Valdes lēmumu par Kopsapulces sasaukšanu;
n) Priekšsēdētājam ir pirmā paraksta tiesības biedrībā;
o) Prezidents ir atbildīgs par Biedrības paveikto.
Attiecībā uz trešajām personām prezidentam nav nekādu īpašāku pilnvaru kā pārējiem valdes locekļiem. Ārpus biedrības jebkurš no valdes var pārstāvēt biedrību un ir paraksttiesīgs, var slēgt darījumus, atvērt kontus u.c.
8.9. Biedrības Viceprezidents:
a) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā izpilda viņa pienākumus;
b) regulāri Kopsapulcē un Valdē sniedz pārskatu par savu darbību.
c) ar pilnvarojumu pārstāv biedrības intereses attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
d) ar pilnvarojumu rīkojas ar biedrības mantu, slēdz darījumus biedrības vārdā;
e) ar pilnvarojumu atver un slēdz norēķinu kontus bankās.

9. Revīzijas institūcija.
9.1. Revīzijas institūcija sastāv no viena biedrības biedra, kuru ievēl un apstiprina Kopsapulce. Par revidentu nevar būt Valdes loceklis, tai skaitā Priekšsēdētājs.
9.2. Biedrības Revidents:
a) veic biedrības dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;
b) dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
c) dod atsauksmi par biedrības budžetu un gada pārskatu;
d) izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
e) sniedz ieteikumus par biedrības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
f) Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā reizi gadā.
g) Kopsapulce nevar apstiprināt biedrības gada pārskatu un bilanci bez Revidenta slēdziena.
10. Atlīdzība.
10.1. Visi pārvaldes darbinieki savu darbību veic brīvprātīgā kārtā, bez atlīdzības.
10.2. Persona, kura veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā, ja tas noteikts Valdes lēmumos un ja izdevumi ir dokumentāli pierādāmi. Tas attiecas arī uz jebkuru biedrības biedru, kurš veicis brīvprātīgu darbu Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
11. Finansu līdzekļi un to izlietošanas kārtība.
11.1. Biedrības ienākumi veidojas no:
a) Biedrības biedru iestāšanās iemaksām un biedru naudas;
b) fizisko un juridisko personu ziedojumiem, mērķziedojumiem, dāvinājumiem, novēlējumiem un humānās palīdzības;
c) no likumā atļautās saimnieciskās un komercdarbības saņemtie ienākumi, kā arī valstisko un nevalstisko (t.sk. ārvalstu) organizāciju un institūciju finansu līdzekļi konkrētu projektu realizēšanai;
d) citiem finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīviem aktiem.
11.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas darbības nodrošināšanai. Biedrībai ir tiesības brīvi rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem likumos noteiktajos ietvaros.
11.3. Biedrība ir tiesīga par tās iegūtajiem līdzekļiem organizēt pasākumus savas darbības popularizēšanai un tāpat ir tiesības no iegūtajiem līdzekļiem atbalstīt personas un organizācijas, kas ir devušas ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā un uzdevumu pildīšanā, kā arī veikt citas darbības ar iegūtiem līdzekļiem, kas nav pretrunā ar likumu un biedrības statūtiem.
11.4. Biedrības darbības rezultātā gūtie ienākumi izlietojami biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
11.5. Biedrības mantu veido kustamais un nekustamais īpašums, ko fiziskās un juridiskās personas ir atvēlējušas biedrībai tās statūtos noteikto mērķu īstenošanai.
11.6. Biedrība maksā nodokļus likumos noteiktajā kārtībā un apmēros.
12. Pašlikvidēšanās un reorganizācijas kārtība.
12.1. Jautājumu par biedrības likvidāciju vai reorganizāciju izlemj Kopsapulce, par to nobalsojot ne mazāk par divām trešdaļām(2/3) kopsapulcē klātesošiem biedriem. Šis lēmums likumā noteiktā laikā jāpaziņo Uzņēmumu reģistrā. Biedrības likvidēšanas vai reorganizācijas gadījumā Kopsapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami biedrības arhīva dokumenti.
12.2. Biedrības biedru Kopsapulce, kas pieņem lēmumu par likvidāciju, izveido komisiju, kas veic biedrības likvidāciju un nosaka mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību.
12.3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā, par tās mantisko un finansu līdzekļu izlietošanu lemj biedrības biedru Kopsapulces izveidota komisija saskaņā ar šo statūtu 12.2. punkta nosacījumiem.
13. Vispārīgi noteikumi.
13.1. Latvijas Akvāristu Klubs, turpmāk "LAK" ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska biedrība, kurā dalību var ņemt gan Latvijas pilsoņi, gan ārvalstu pilsoņi.
13.2. Biedrībai ir juridiskās personas statuss un visas tiesības, kādas ar Latvijas Republikas likumiem ir piešķirtas šādām juridiskām personām.
13.3. Biedrība iegūst juridiskās personas statusu ar tās reģistrāciju Latvijas Republikas Biedrību reģistrā. Kā juridiska persona tā savā vārdā var uzņemties saistības, iegūt tiesības piedalīties tiesas procesos kā prasītāja, atbildētāja vai trešā persona.
13.4. Biedrība ir tiesīga uzstāties kā privāto tiesību subjekts, tai skaitā, slēgt līgumus, iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības u.c.
13.5. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām, ja vien viņi noteikti un labprātīgi nav uzņēmušies šādu atbildību.
13.6. Biedrība ir tiesīga apvienoties ar citām biedrībām, nodibinot biedrību apvienību.
13.7. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, bet tā var pārstāvēt Biedrību un tās biedru intereses ārpus Latvijas robežām un iestāties kā biedrs citu valstu un citās starptautiskajās organizācijās, ja tas atbilst biedrības biedru interesēm.
13.8. Biedrībai ir savs zīmogs, simbolika un norēķinu konts Bankā.
13.9. Biedrība ar Valdes lēmumu ir tiesīga izstrādāt un izmantot simboliku (logotipu), atribūtiku un sarakstes veidlapas, atšķirīgas no valsts iestāžu, uzņēmumu un Latvijas Republikā reģistrētu biedrību un to apvienību nosaukumiem, saīsinātiem nosaukumiem un simbolikas.
13.10. Biedrība savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas likumdošanu un šiem Statūtiem.


Statūti pieņemti dibinātāju sapulcē,
Rīgā, 2006. gada ______________________.

Printer Friendly Page Sūtīt šo tekstu draugam Uztaisīt PDF failu no raksta
Komentāru īpašnieks ir rakstītājs. Mēs neesam atbildīgi par šo komentāru.
Rakstītājs Pavediens


l>